ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਦਾ ਜੰਮਪਲ 30 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ Emramed ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ software entweckler ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਯੌਰਪ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 017648644150 ਉਪਰ ਸਵੇਰੇ 10-00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 06-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।