ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਣੀ ਲੜਕਾ ਡਿਵੋਰਸ, ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, 5,4'' ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ. +39.3498173673, ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਇਟਲੀ- 3284781707 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।